Yleiskokoukset

Kalatalousalueen päätösvaltaa käyttää vähintään kerran vuodessa kokoontuva kalatalousalueen yleiskokous, joka pidetään huhtikuun loppuun mennessä.

Yleiskokousmateriaalit löydät alla.


Yleiskokous 24.4.2024


Yleiskokous 25.4.2023


Yleiskokous 11.4.2022


Ylimääräinen kokous 28.9.2021


Yleiskokous 19.4.2021


Yleiskokous 10.9.2020

Kenellä on äänioikeus

Seuraavilla kalatalousalueen jäsenillä on oikeus yhteen edustajaan yleiskokouksessa:
1) osakaskunta, jossa on vesialuetta vähintään 50 hehtaaria;
2) osakaskuntiin kuulumattomien, pinta-alaltaan vähintään 50 hehtaarin kokoisten vesialueiden omistajat;
3) sellaiset kalatalousalueeseen kuuluvien osakaskuntien tai osakaskuntiin kuulumattomien vesialueiden omistajien yhteenliittymät, joiden hallinnoimien vesialueiden yhteenlaskettu pinta-ala on vähintään 50 hehtaaria; joessa kuitenkin vähintään 30 hehtaaria;
4) kalastuslain 23 §:n 2 momentissa tarkoitettu valtakunnallinen kalastusalan järjestö, lukuun ottamatta vapaa-ajan kalastajia edustavaa järjestöä, jolla on oikeus kahteen edustajaan.

Erityisperusteisten kalastusetuuksien haltijoilla on oikeus yhteen yhteiseen edustajaan.

Rekisteröidyillä alueellisilla yhdistyksillä, joiden tarkoituksena on ympäristön- tai luonnonsuojelun edistäminen ja jonka sääntöjen mukaisella toiminta-alueella kalastusalue tai osa siitä sijaitsee, on oikeus yhteen edustajaan, jolla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Äänimäärä

Kullakin vähintään 1 000 hehtaarin vesialueomaisuutta edustavalla edustajalla on 3 ääntä,
Vähintään 500 mutta alle 1 000 hehtaarin vesialueomaisuutta edustavalla edustajalla 2 ääntä
Muita jäseniä edustavilla edustajilla 1 ääni

Edustajat ja valtakirjat

Yksi henkilö voi samanaikaisesti toimia enintään kolmen (3) äänivaltaisen jäsenen edustajana ja käyttää niille kuuluvaa äänivaltaa.
Pienten vesialueiden yhteenliittymää katsotaan tältä osin yhdessä yhdeksi äänivaltaiseksi jäseneksi.

Kokousedustajien tulee osoittaa puhe- ja äänivaltansa pöytäkirjanotteella tai valtakirjalla ja tarpeellisilla kiinteistön omistamista koskevilla asiakirjoilla.